Voorwaarden en Condities

Gegevens- en privacybeleid

De bescherming van persoonsgegevens staat centraal in de organisatie van Cooperlink, evenals de bescherming van uw gevoelige bedrijfsgegevens. Wij maken gebruik van de meest geschikte menselijke en technische middelen om uw gegevens met de grootste zorgvuldigheid en in overeenstemming met deze verklaring te verwerken. Dit document beoogt aan te geven hoe wij uw persoonlijke en vertrouwelijke gegevens verzamelen, voor welk doel en hoe wij deze beschermen.

Bedrijf

THINKITSMART SA (hierna ThinkITsmart), met als handelsnaam Cooperlink, is een vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel op het adres Bois Saint Jean 15/1, 4102 SERAING onder nr. 0683.610.567.

Contact: support portal

Website

De website www.cooperlink.io en zijn subdomeinen fr.cooperlink.io, nl.cooperlink.io, enz (hierna de Website) worden gehost door Webflow en/of OVH.

Cookies

De Website maakt gebruik van cookies van de volgende diensten:

 • Google analytics - Anonieme gedragsanalyse op de website
 • Intercom - Instant Messaging
 • Hubspot - Gedragsanalyse, contactformulieren & instant messaging
 • Clouflare - Leveringsnetwerk
 • Website - Voorkeuren voor de weergave op de website

Persoonlijke gegevens

ThinkITsmart verbindt zich ertoe te voldoen aan (EU) VERORDENING 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna GDPR).

ThinkITsmart verwerkt bepaalde persoonsgegevens in zijn hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking. Zij kan de persoonsgegevens met name verwerken voor klantenbeheer, ondersteuning en opvolging van de implementatie, dienst na verkoop, direct marketing en naleving van haar wettelijke verplichtingen.

In overeenstemming met de GDPR kunnen het bedrijf en de klanten toegang vragen tot hun persoonsgegevens. Ze kunnen ook verzoeken om rectificatie of verwijdering van de gegevens.

Aard advertentie doel

Persoonlijke gegevens worden voor drie doeleinden verwerkt:

 • voor de levering van de dienst / het product
 • voor het verlenen van ondersteuning
 • voor marketing en handel

Voor de levering van de dienst / het product

 • Aanmaken, beheren en gebruiken van individuele gebruikersaccounts

Voor het bieden van ondersteuning

 • Verlening van ondersteunende bijstand
 • Gebruikerservaring en gedragsanalyses
 • Klanttevredenheidsonderzoeken

Voor marketing en handel

 • het versturen van gerichte marketing- en avertisingberichten, updates en promotieaanbiedingen op basis van uw communicatievoorkeur
 • Nieuwsbrief versturen
 • Offertes, contracten en facturering
 • Uitvoeren van studies en marktonderzoek

Soorten gegevens

Voor het leveren van de dienst / het product zijn de soorten persoonlijke gegevens die verwerkt worden identificatiegegevens van gebruikers en identificatiegegevens van contactpersonen, namelijk

 • ID voor pseudonimisering, voornaam, achternaam, email adres, versleuteld wachtwoord, rol in bedrijf, taal, naam van bedrijf, telefoonnummer (indien opgegeven).
 • Activiteit in Cooperlink (gekoppeld door een identificatiecode)
 • Gekoppelde rekeningen aan software van derden (gecodeerde gegevens) - alleen voor gebruikers

Gebruiker betekent een persoon die gebruik maakt van de Cooperlink diensten. Contactpersoon betekent een persoon met wie het Cooperlink personeel een zakelijke relatie heeft.
Gegevens verzameld voor het leveren van de dienst / product worden uitsluitend beschermd en verwerkt in de EU, met uitzondering van de Office Editors en E-mails notificaties. Voor deze laatste worden alleen strikt noodzakelijke gegevens doorgegeven buiten de EU (d.w.z. naam, email adres, taal en kennisgevingen).

Voor het verlenen van ondersteuning hebben de te verwerken soorten persoonsgegevens betrekking op de hulp aan de gebruiker, namelijk

 • ID voor pseudonimisering, voornaam, achternaam, email adres, taal, naam van het bedrijf, telefoonnummer (indien opgegeven).
 • Activiteit op hoog niveau in Cooperlink (gekoppeld door een identificatiecode)

Voor marketing en handel zijn de soorten persoonlijke gegevens die worden verwerkt de naam, email adres, telefoonnummer (indien opgegeven), bedrijfsnaam, rol in het bedrijf en klantprofiel. Deze gegevens worden verzameld tijdens zakelijke uitwisselingen:

 • Verzoek om informatie op onze website (contactformulieren)
 • Inschrijving voor de nieuwsbrief, voor een seminarie, voor een evenement, ...
 • Tijdens zakelijke bijeenkomsten, evenementen of door het uitwisselen van visitekaartjes
 • Door een verbindingsverzoek aan te vragen of te accepteren op een sociaal netwerk
 • Correspondentie met een van de personeelsleden
 • Opstellen van een offerte en sluiten van een contract

Personeel

ThinkITsmart draagt er zorg voor dat het personeel dat bevoegd is de persoonsgegevens te verwerken, deze verwerkingen uitvoert in overeenstemming met de door de directie gegeven instructies en zich tot geheimhouding heeft verplicht of onder een toepasselijke wettelijke geheimhoudingsplicht valt.

Subverwerking

ThinkITsmart ziet erop toe dat elke subverwerker al zijn verplichtingen nakomt, in het bijzonder door voldoende garanties te bieden om passende technische en organisatorische maatregelen te implementeren op zodanige wijze dat de verwerking zal voldoen aan de vereisten van de GDPR.

ThinkITsmart maakt momenteel gebruik van de volgende categorieën subverwerkers voor het leveren van de dienst aan de betrokkenen:

 • Microsoft Office 365 WOPI voor de integratie met de Office Online-dienst (Word, Excel, PowerPoint)
 • Twilio Sendgrid - aanbieder van email diensten (meldingen aan gebruikers en mailing)

ThinkITsmart maakt momenteel gebruik van de volgende categorieën subverwerkers voor het verlenen van de ondersteuning aan de betrokkenen:

 • Microsoft Azure voor ondersteunings- en operationele diensten
 • Intercom - Aanbieder van digitale ondersteuningsdiensten (chatberichten voor hulp en productontdekking)
 • Jira - Bieden van digitale ondersteuningsdiensten (portaal en email ondersteuningsportaal)

ThinkITsmart maakt momenteel gebruik van de volgende categorieën subverwerkers voor marketing en handel met de betrokkenen:

 • Webflow - Website hostingprovider (geen gegevens verzameld)
 • Sendinblue - Aanbieder van email diensten (mailing)
 • Hubspot - Aanbieder van CRM-diensten (beheer van contacten)

Rechten van de betrokkene

Als een data subjet kun je:

 • U kunt vragen welke gegevens wij over u bewaren (recht van toegang);
 • U kunt vragen dat informatie wordt gecorrigeerd;
 • U kunt vragen om een kopie van de gegevens die wij over u bewaren (recht op overdraagbaarheid);
 • U kunt ons vragen om alle informatie die wij over u hebben, te wissen (recht om te worden vergeten);
 • U kunt bezwaar maken tegen de manier waarop wij uw informatie gebruiken;
 • U kunt een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit;

Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, of als u een mogelijke inbreuk in verband met uw gegevens wilt melden, neem dan contact met ons op via ons support portaal

Overeenkomst gegevensverwerking (DPA)

Wanneer het Cooperlink platform wordt geleverd als een Software-as-a-Service of wanneer ThinkITsmart's personeel toegang heeft tot de gegevens (bijv. voor configuratiedoeleinden), treedt ThinkITsmart op als onderaannemer met betrekking tot de persoonsgegevens die door haar Klanten worden verzameld. In dat geval zullen de Klant en ThinkITsmart te goeder trouw en zo snel mogelijk een onderaannemingsovereenkomst sluiten in overeenstemming met artikel 28, lid 3 van de GDPR (de "Gegevensverwerkingsovereenkomst"). Indien dit niet gebeurt, aanvaardt de Klant impliciet Cooperlink's standaard Dataverwerkingsovereenkomst (DPA).

Cooperlink wordt geleverd onder een beveiligingsniveau dat passend is voor een normaal gebruik van de diensten, namelijk het beheer van bouwprojecten in een professioneel gebruik binnen het kader zoals gedefinieerd door de Dataverwerkingsovereenkomst.

De Klant is en blijft in dit geval de enige verantwoordelijke voor de gegevensverwerking en het is uitsluitend de Klant die (i) het doel en de middelen voor de verwerking van de verzamelde persoonsgegevens bepaalt (ii) beoordeelt of de verstrekte beveiligingsmaatregelen voldoende technische en organisatorische maatregelen vormen om de verwerkte persoonsgegevens te beschermen zoals vereist door de GDPR en (iii) instructies geeft met betrekking tot de verwerking en overdracht van de door de Klant verzamelde persoonsgegevens.

De standaard Dataverwerkingsovereenkomst (DPA) van Cooperlink kan worden onderworpen aan een herzieningsproces, afhankelijk van ontwikkelingen op het gebied van software, markt en regelgeving.

Beveiliging en gegevensbeheer

Raadpleeg voor meer informatie over de geïmplementeerde beveiligingsmaatregelen ook het artikel Beveiliging en gegevensbeheer.