Voorwaarden en Condities

Gegevens- en privacybeleid

De bescherming van persoonsgegevens staat centraal in de organisatie van Cooperlink, evenals de bescherming van uw gevoelige bedrijfsgegevens. Wij maken gebruik van de meest geschikte menselijke en technische middelen om uw gegevens met de grootste zorgvuldigheid en in overeenstemming met deze verklaring te verwerken. Dit document beoogt aan te geven hoe wij uw persoonlijke en vertrouwelijke gegevens verzamelen, voor welk doel en hoe wij deze beschermen.

Bedrijf

THINKITSMART SA (hierna ThinkITsmart), met als handelsnaam Cooperlink, is een vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel op het adres Bois Saint Jean 15/1, 4102 SERAING onder nr. 0683.610.567.

Contact: support portal

Website

De website www.cooperlink.io en zijn subdomeinen fr.cooperlink.io, nl.cooperlink.io, enz (hierna de Website) worden gehost door Webflow en/of OVH.

Cookies

De Website maakt gebruik van cookies van de volgende diensten:

 • Google analytics - Anonieme gedragsanalyse op de website
 • Intercom - Instant Messaging
 • Hubspot - Gedragsanalyse, contactformulieren & instant messaging
 • Clouflare - Leveringsnetwerk
 • Website - Voorkeuren voor de weergave op de website

Persoonlijke gegevens

ThinkITsmart verbindt zich tot naleving van (EU)VERORDENING 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna GDPR).

ThinkITsmart verwerkt bepaalde persoonsgegevens in haar hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking. Zij kan de persoonsgegevens met name verwerken voor het klantenbeheer, de ondersteuning en de opvolging van de implementatie, de dienst na verkoop, direct marketing en de naleving van haar wettelijke verplichtingen.

In overeenstemming met de GDPR kunnen de Vennootschap en de Klanten toegang vragen tot hun persoonsgegevens. Zij kunnen ook verzoeken om rectificatie of wissing van de gegevens.

Soorten gegevens

De te verwerken persoonsgegevens zijn gegevens ter identificatie van gebruikers en contactpersonen, namelijk

 • ID voor pseudonimisering, voornaam, achternaam, email adres, versleuteld wachtwoord, rol in bedrijf, taal, naam van bedrijf, telefoonnummer.
 • Activiteit in Cooperlink (gekoppeld door een identificatiecode) - alleen voor gebruikers
 • Gekoppelde rekeningen aan software van derden (gecodeerde gegevens) - alleen voor gebruikers

Gebruiker betekent een persoon die gebruik maakt van de diensten van Cooperlink. Contact betekent een persoon met wie het personeel van Cooperlink een zakelijke relatie heeft.

Deze gegevens worden verzameld tijdens zakelijke uitwisselingen waarmee u expliciet uw toestemming geeft:

 • Verzoek om informatie op onze website (contactformulieren)
 • Inschrijving voor de nieuwsbrief, voor een seminarie, voor een evenement, ...
 • Tijdens zakelijke bijeenkomsten, evenementen of door het uitwisselen van visitekaartjes
 • Door een verbindingsverzoek op een sociaal netwerk te aanvaarden
 • Correspondentie met een van de personeelsleden
 • Opstellen van een offerte en sluiten van een contract
 • Een gebruikersaccount aanmaken
 • Uw verzoeken om ondersteuning

Aard en doel

De aard en het doel van de verwerking van persoonsgegevens zijn de gebruikersadministratie en het beheer van contacten, en meer in het bijzonder

 • het versturen van gerichte marketing- en avertisingberichten, updates en promotieaanbiedingen op basis van uw communicatievoorkeur
 • Nieuwsbrief versturen
 • Offertes, contracten en facturering
 • Aanmaken van een gebruikersaccount (voor productie- of demodoeleinden) en verlenen van diensten
 • Verlening van ondersteunende bijstand
 • Gebruikerservaring en gedragsanalyses
 • Uitvoering van studies, klantentevredenheidsonderzoek en ander marktonderzoek

Personeel

ThinkITsmart draagt er zorg voor dat het personeel dat bevoegd is de persoonsgegevens te verwerken, deze verwerkingen uitvoert in overeenstemming met de door de directie gegeven instructies en zich tot geheimhouding heeft verplicht of onder een toepasselijke wettelijke geheimhoudingsplicht valt.

Subverwerking

ThinkITsmart ziet erop toe dat elke subverwerker al zijn verplichtingen nakomt, met name door voldoende garanties te bieden voor de tenuitvoerlegging van passende technische en organisatorische maatregelen op zodanige wijze dat de verwerking zal voldoen aan de vereisten van de GDPR.

ThinkITsmart maakt momenteel gebruik van de volgende categorieën van sub-verwerkers om de uitvoering van de diensten aan de betrokkenen te verzekeren:

 • Webflow - Website hosting provider
 • Microsoft Office 365 WOPI voor de integratie met de Office Online-dienst (Word, Excel, PowerPoint)
 • Microsoft Azure voor ondersteunings- en operationele diensten
 • Twilio Sendgrid - aanbieder van email diensten (meldingen aan gebruikers en mailing)
 • Sendinblue - Aanbieder van email diensten (mailing)
 • Hubspot - Aanbieder van CRM-diensten (beheer van contacten)
 • Pipedrive - aanbieder van CRM-diensten (beheer van contacten)
 • Intercom - Aanbieder van digitale ondersteuningsdiensten (chatberichten voor hulp en productontdekking)
 • Jira - Bieden van digitale ondersteuningsdiensten (portaal en email ondersteuningsportaal)

Rechten van de betrokkene

Als een data subjet kun je:

 • U kunt vragen welke gegevens wij over u bewaren (recht van toegang);
 • U kunt vragen dat informatie wordt gecorrigeerd;
 • U kunt vragen om een kopie van de gegevens die wij over u bewaren (recht op overdraagbaarheid);
 • U kunt ons vragen om alle informatie die wij over u hebben, te wissen (recht om te worden vergeten);
 • U kunt bezwaar maken tegen de manier waarop wij uw informatie gebruiken;
 • U kunt een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit;

Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, of als u een mogelijke inbreuk in verband met uw gegevens wilt melden, neem dan contact met ons op via ons support portaal

Software-as-a-Service

Wanneer het Cooperlink-platform wordt geleverd als een Software-as-a-Service of wanneer ThinkITsmart's personel toegang heeft tot de gegevens (bijv. voor configuratiedoeleinden), treedt ThinkITsmart op als een onderaannemer met betrekking tot de persoonsgegevens die door haar Klanten worden verzameld. In dit geval zullen de Klant en ThinkITsmart te goeder trouw en zo snel mogelijk een onderaannemersovereenkomst sluiten in overeenstemming met artikel 28, lid 3 van de GDPR (de "Gegevensverwerkingsovereenkomst").

Cooperlink wordt verstrekt onder een beveiligingsniveau dat past bij een normaal gebruik van de diensten, namelijk het beheer van bouwprojecten in een professioneel gebruik binnen het kader dat is gedefinieerd in de Gegevensverwerkingsovereenkomst.

De Klant is en blijft in dit geval de enige verantwoordelijke voor de verwerking en het is de Klant die als enige (i) het doel van en de middelen voor de verwerking van de verzamelde persoonsgegevens vaststelt (ii) beoordeelt of de verstrekte beveiligingsmaatregelen voldoende technische en organisatorische maatregelen vormen om de verwerkte persoonsgegevens te beschermen zoals vereist door de GDPR en (iii) instructies geeft met betrekking tot de verwerking en overdracht van de door de Klant verzamelde Persoonsgegevens.

Voor meer informatie over de geïmplementeerde beveiligingsmaatregelen kunt u het artikel Beveiliging en gegevensbeheer raadplegen.

Vraag een kopie aan van onze Data Process Agreement. Dit document dient uitsluitend ter informatie en is onderhevig aan herzieningsproces.